Nalle s.r.o.


Komplexné účtovnícke služby, daňové poradenstvo, zakladanie spoločnostíLOADING

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame kompletný managment slovenského účtovníctva, vždy podľa aktuálnych zmien v často meniacich sa zákonoch a daňových predpisoch na najvyššej úrovni, na základe 20 ročnej praxe.
Jednoduché účtovníctvo
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • evidencia dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky 
Podvojné účtovníctvo
 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie miezd
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátanie vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)